ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 150 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน TrueMusic Present Slot Machine Seeking Party

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 150 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน TrueMusic Present Slot Machine Seeking Party
waramai_music
30 มีนาคม 2559 ( 11:53 )
1.2K

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี 150 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน TrueMusic Present Slot Machine Seeking Party ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 16.00-19.00 น. @Centerpoint Studio จากการฟังเพลย์ลิสต์ “Slot Machine” ในแอพ TrueMusic

 

 

สิ้นสุดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม “TrueMusic Present Slot Machine Seeking Party” ปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุดพิเศษ เฉพาะลูกค้า TrueMusic ที่จะได้รับสิทธิจับมือบัดดี้ มาสัมผัสความสนุกนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ณ Centerpoint Studio
ผู้โชคดีที่มียอดฟังเพลย์ลิสของ Slot Machine หรือเพลงใดๆ ของ BEC TERO MUSIC ใน TrueMusic สูงสุด 150 อันดับแรก มีรายชื่อ ดังนี้

กชมน ธนปกิจ
กมลชนก พลีสุ่มทอง
กมลรัตน์ คู่ชัยภูมิ
กรพล มั่นจีน
กรวินท์ วินิชาคม
กรัณฑ์ ศุภพงษ์
กัญญพัชร บุญเสงี่ยม
กัญญาณัฐ โชติเสรีวิทย์
กันตา ธนาวัฒนาวุธ
กิตติมา สุวิรัตนภัส
กิตติศักดิ์ จงไกรจักร
กุลญา จันทรมณี
เกตุสิรินท์ท รงนิลรักษ์
เกศกมล รังสรรค์วิวัฒน์
เกศินี จัทร์ขำ
เกษศิรินทร์ สุขธรณ์
ขวัญชนก สุขสุเสียง
คงพัฒน์ นกยอด
จิตราภรณ์ มานะมุติ
จิรยุทธ์ จันทร์ศิริ
จิราภรณ์ ดีหลี
จุฑามาศ ไชยธงรัตน์
จุฑารัตน์ บุญประเสริฐ
ชญานันท์ มูเก็ม
ชญานี น้อยสอาด
ชเนตตี ศรีบุญนาค
ชยุต แก้วสุโพ
ชวิศา สีสัน
ชัชวินทร์ รักร่มพฤกษ์
ชัยพจน์ เศรษฐยานนท์
ชัยภัทร เณรแขก
ชีวนันท์ รุ่งรำพรรณ
ชีวารัตน์ กมลศิลป์
ชุติมา น้ำใจสุข
ณธรพัฒน์ ศักยชัยพานนท์
ณัฏฐา แพรุ่งโรจน์ทวี
ณัฐพล ขิงทอง
ณัฐพล มีป้อม
ณัฐริณีย์ กิมเยือน
ณัฐวุฒิ คะวิญญา
ณัทภารดี เชื้อสนธิ
ดวงกมล เพ็ชรไพรวัลย์
เดชชาติ วัฒน์พานิช
เด่นพล สันโดด
แดน ชีรนานนท์
ธนะพัฒน์ คู่บุญธรรม
ธรา พัฒนฉัตร
ธัญญชล อภิรัตน์สกุล
นงนุช หมุดปิ่น
นนทลิดา คุ้มวรกุล
นภาพร จิตนารินทร์
นรากร สุวรรณมาโจ
นริศรา ดายังหยุด
นริศา บุญส่งสุข
นฤมล จรกา
นวพัสตร์ อิ่มพรรุจี
นัฎฐา บุญมั่น
นันทณา ตุ้นทัพไทย
นิธิ ยิ้มใหญ่
นิภาภรณ์ เกี๋ยงอำภา
นิรามัย เผือกเนียม
นุชนาถ ศรีจันทร์
บัญชา เผยกลาง
บุริษร์ษณา เกตุผึ้ง
บุษยรัตน์ สุดสังข์
เบญจมาภรณ์ คำแก่น
ปนัดดา เสริมบุญสุข
ประพลธ์ ภูมิศรีจันทร์
ประยูร วชิรพันธ์สถิต
ปราณี ท้าวแก้ว
ปริกร สีน้ำเงิน
ปริญญา ขันเกตร
ปรีชญา ประวีณไว
ปวีณ์ริษา เจริญผล
ปวีณา ชินวันทนานนท์
ปัญจทิศ ศรีโท
ปัญญาผล เงินเปีย
ปาริฉัตร เลขสุข
ฝนทิพย์ คิดค้า
พงศ์ภีระ วศินธนะโรจน์
พรรณิภา พงศ์จิระชาคร
พรสุดา ยะมะหาร
พัชรินทร์ ภูวภัทรพร
พัชรี สมประสงค์
พัทธนันท์ วิสูตรรุจิรานิธิ
พาสนา เอกอุดมพงษ์
พิชชานันท์ ศรีน้อยพร
พิมพ์พรรณ ชัยวานิชศิริ
พิศสุภา ศิริธนศาสตร์
พีรพัชร์ ศรีอันยู้
พีระพงษ์ ไวยคำ
เพ็ญนภา ภูตาเพิศ
เพ็ญวรรณ ไชยบุตร
ภาณุ พันธุมณี
ภูมินทร์ ทองปัตย์
มธุรส ชัชอานนท์
มาริษา สุริยาวงษ์
เมธา จิตนากร
ยงยุทธ ศิริ
รัฐอรุณ พรมงาม
ราชพร ธนานันท์
รุ่งนิรันดร์ ประจงภักดี
ลลทริยา วิชาสวัสดิ์
วจีรณีย์ ก้อมะโน
วรทศ วิทยานุกูล
วรนัน อินทรวงศ์
วรรณา ดำมา
วรวรรณ จันทริสัย
วรัญญา ศรีประเสริฐ
วสุธร ณ พัทลุง
วสุพล พูลมาสิน
วัชราภรณ์ นาคครื้น
วาณี พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
วาสนา สอนเตจา
วิรัลยา บุญสู่
วีรชาติ งามศิลป์
วีระพงษ์ ชาภิรมย์
ศรัญญา บุญจิต
ศรัณย์ บัวไสว
ศิรินันท์ จงไกรจักร
ศิริวดี ใจเอื้อ
ศิวะพล จุนชนะเวชานันท์
สหกิจ ปลื้มจิต
สหรัฐ เพ็ชรายุทธพันธ์
สาธิยา คงเกียรติไพบูลย์
สามิณี สุขสเมฆ
สาริณี ขุนประดิษฐ์
สิริกาญจน์ โรจนะ
สิริพร รุจิเสรี
สิโรธร สมุทวานิช
สุนันทา แก้วเพชรพลอย
สุประวีณ์ ทองแสงแก้ว
สุพิชญา สุขสุเสียง
สุภาพร กล่อมวาจา
หทัยณัฏฐ์ ไชยเสือ
หทัยวรรณ ปากชัยภูมิ
อชิรญา เลขสุข
อดิพงษ์ พานพินิจ
อนุชัย ปัดชา
อภิพล เพชรอภิญญา
อภิวัฒน์ มรรคเจริญ
อรจิรา อิ่มพิทักษ์
อรนงค์ แจ่มศิริ
อริสา สุ่มพันธ์
อรุณรัตน์ จันทร์ต๊ะ
อัครเดช กาญจนกาศ
อัมพิกา ทองเชื้อ
อาทิตย์ ถิตย์รัศมีโชติ
อิทธิพล วรรณสาย
อิ่มสุข พัฒลักษณ์

ผู้โชคดีทั้ง 150 คน สามารถรับบัตรได้ตั้งแต่เวลา 15.15 – 16.00 น. บริเวณโต๊ะลงทะเบียน ณ Centerpoint Studio ผู้โชคดีท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/truemusicgang และสำหรับท่านอื่นๆ ที่ใช้งาน TrueMusic App. ที่พลาดโอกาสนี้ไป เรายังมีกิจกรรมต้อนรับสงกรานต์รอท่านอยู่ คลิก สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ กับดนตรีเพราะๆ ได้ที่ truemusic.com

 

“สนุกกับประสบการณ์ดนตรีที่ตอบทุกจังหวะชีวิตในแบบคุณ
ด้วย TrueMusic ดาวน์โหลดได้แล้ว truemusic.com
และ ที่ App Store และ Play Stroe”

 

Music Truelife อัพเดทข่าวสารวงการเพลงไทยและสากล
ข่าว Gossip พร้อม Scoop เจาะลึกในมุมมองที่น่าสนใจ

และติดตามพวกเราชาว Entertainment Truelife ได้ที่นี่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง