เก่ง (KENG )

เก่ง ธชย

ธชย ประธุมวรรณ ( Tachaya Pratumwan )
เกิด10 มกราคม2532 สูง 170 หนัก 62

การศึกษา

– ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา
– ระดบัอุดมศึกษา เอกขับร้องไทยเดิม วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล

instagram : kengtachaya

Tags

i am ข้อมูลศิลปิน ค่ายไอแอม นักร้องไทย เก่ง ธชย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Top